24-29 March 2024
BHSS, Academia Sinica
Asia/Taipei timezone